Natura al Berguedà.

Espais Naturals - Altres Espais Naturals - Riera de Navel

Aquest espai representa una bona mostra dels sistemes naturals terrestres i dulciaqüícoles del sector segàrric més oriental. L'espai comprèn un territori de 575,0 Ha situades íntegrament al Berguedà, en els municipis de Montmajor i Viver i Serrateix.

L'interès de la zona rau en el fet que és una mostra significativa d'una àrea de caràcter forestal, al marge esquerra del Cardener, dins un sector on els conreus tenen una gran representativitat. Agrupa una bona mostra dels ecosistemes forestals del domini del carrascar (Quercetum rotundifoliae) i localment dels de la roureda de roure de fulla petita (Viola-Quercetum fagineae). En bona part aquestes comunitats han estat substituïdes per pinedes secundàries de pi blanc i pinassa, i en algunes obagues per pi roig. Hi són freqüents també les brolles calcícoles de bruc d'hivern i sanguinària (Brachypodium-aphyllanthetum). El bosc de ribera apareix en petits retalls de salzedes de sarga (Saponario-Salicetum purpurae) i gatelledes (Carici-Salicetum catalaunicae). En aquest ambients fluvials cal destacar la presència de un bon nombre d'espècies submediterrànies en un ambient eminentment mediterrani.

En el conjunt de l'espai hi trobem una bona representació dels poblaments faunístics mediterranis lligats especialment als biòtops forestals i rocosos. Les aigües presenten una relativa bona qualitat, que permet la presència de comunitats de muntanya pròpies de rius calcaris, on els peixos més freqüents són la bagra comuna (Leuciscus cephalus) i el barb cua-roig (Barbus haasi).