Natura al Berguedà.

Espais Naturals - Altres Espais Naturals - Els Tres Hereus

Aquest espai és representatiu dels sistemes naturals i del paisatge del Baix Berguedà. En un context més ampli es situa a l'extrem més occidental de la Depressió Central oriental de llevant, conegut com al sector Ausònic.

L'espai inclou un territori de 312,5 Ha situades íntegrament al Berguedà, i més concretament en els municipis d'Avià i Casserres.

És format per petits turons de baixa altitud (680 m de cota màxima), situats al marge esquerra de la riera de Clarà, que delimita l'espai per l'oest. Els relleus estan constituïts en plataformes estructurals amb gresos i conglomerats de materials grollers, resultat dels arrossegaments de materials des dels massissos prepirinencs veïns.

Conserva una bona mostra de la vegetació natural d'aquest territori, on els boscos alternen amb camps de conreu, principalment de cereals. Un dels valors de l'espai rau en el fet que mostra una clara transició entre la vegetació submediterrània del país de la roureda de fulla petita (Violo-Quercetum faginae) i la mediterrània del país del Carrascar (Quercetum rotundifoliae). En el paisatge actual prenen un paper predominant les pinedes secundàries de pinassa i en menor grau les de pi blanc i pi roig, junt amb brolles, prats i pastures.

La riera de Clarà es troba en un relatiu bon estat de conservació, i manté una bona mostra dels sistemes naturals fluvials del curs mitjà del riu Llobregat. Mostra fragments interessants de vegetació de ribera amb boscos i herbassars higròfils i el poblament faunístic és el característic d'aquest tipus d'hàbitats, semblant al que podem trobar a les rieres de Merlès i de Navel.